دفتر مرکزی

تلفن: 
۴۴۹۶۹۲۶۰-(۰۲۱)

۴۴۹۶۹۲۷۰
۴۴۹۶۹۲۴۳
۴۴۹۶۹۲۳۹
۴۴۹۶۹۲۴۱
۴۴۹۶۹۲۳۳
۴۴۹۶۹۲۲۴
۴۴۹۶۹۲۲۶
۴۴۹۶۹۲۲۷

پست الکترونیک روابط عمومی:  info@citexco.com

 پست الکترونیک واحد فروش:  sales@citexco.com

فرم تماس

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما