Execution

راه‌اندازی فارم ماینینگ

فارم ماینینگ یا سایت‌های نگهداری ماینرها نیازمند طراحی جانمایی،طراحی تاسیسات زیر ساختی و تجهیزات نگهداری می‌باشد. متخصصین شرکت سیتکس پروژه‌هــای احداث فارم را در قالب پروژه‌های مهندسی EPCC انجام می‌دهند. در همین راستا احداث فارم در شرکت سیتکس شـــامل تمامی مراحـــل مهندسی ( R&D و طراحی) ، تامین، ساخت و راه‌اندازی فارم می‌باشد.

راه اندازی فارم ماینینگ
سیتکس باکس
box(2)- راه اندازی فارم ماینینگ

سیتکس باکس محصول ماژولار شرکت سیتکس می‌باشد که براساس نیازهای سرمــایه‌گذاران، طراحی و اجرا می‌شود. سیتکـس باکـس دارای سیستم‌های فیـلتراسیون، تهویه، برق‌رســـانی و شبکه می‌باشـــد. تعــداد ماینر‌هـــای قابل جایگذاری از حداقل 80 دستگاه مــاینر ASIC می‌بـــاشد.

فلوچارت اجرایی از زمان قرارداد تا نصب و راه‌اندازی
راه اندازی فارم ماینینگ
مشاوره ماینینگ - راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
مشاوره ماینینگ - راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
مشاوره ماینینگ - راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
مشاوره ماینینگ - راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
مشاوره ماینینگ - راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
مشاوره ماینینگ - راه اندازی فارم ماینینگ
مشاوره ماینینگ - راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
مشاوره ماینینگ - راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
مشاوره ماینینگ - راه اندازی فارم ماینینگ
راه اندازی فارم ماینینگ
فلوچارت اجرایی از زمان قرارداد تا نصب و راه‌اندازی
راه اندازی فارم ماینینگ