Execution

فارم های ماینینگ

سایت های نگهداری ماینر ها که نیازمند طراحی جانمایی،طراحی تاسیسات زیر ساختی و تجهیزات نگهداری می باشد متخصصین شرکت سیتکس پروژه هــای احداث فارم را در قالب پروژه های مهندسی EPCC انجام می دهند. در همین راستا احداثـــــ فارم در شرکت سیتکس شـــگامل تمامی مراحـــل مهندسی ( R&D و طراحی) ، تامین ، ساخت و راه اندازی می باشد.

farm-mining
سیتکس باکس
سیتکس باکس

سیتکس باکس محصول ماژولار شرکت سیتکس می باشد که بر اساس نیازهای سرمــایه گذاران، طراحی و اجرا می شود. سیتکـس باکـس دارای سیستم های فیـلتراسیون، تهویه، برق رســـانی و شبکه می باشـــد. تعــداد ماینر هـــای قابل جایگذاری از حداقل 80 دستگاه مــاینر ASIC می بـــاشد.

فلوچارت اجرایی از زمان قرارداد تا نصب و راه اندازی
2.11
فلوچارت اجرایی از زمان قرارداد تا نصب و راه اندازی
فلوچارت اجرایی از زمان قرارداد تا نصب و راه اندازی
نمودار-اجرا-ماینینگ