اولین پایانه فروشگاهی ارز دیـجـیـتـالی در ایــران ( CitexPOS )

با توجه به احساس نیاز کشور به‌وجود دستگاهی برای پشتیبانی از ارزهای دیجیتال، برای قرارگیری در فروشگاه‌ها، سیتکس پس از رونمایی موفق از خودپرداز ارز دیجیتالی خود با نام “CITEX BTM”، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺧﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ دستگاه Point On Sale) POS) ارز دیجیتال ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان نمود.تیم فنی سیتکس در فاز اول توسعه این محصول، تمرکز خود را بر صنعت گردشگری معطوف داشت و پس از اجرایی شدن فاز مذکور، به گسترش آن در سایر صنایع پرداخت.با استفاده از POS سیتکس، پذیرندگان و صاحبان کسب‌وکار قادر خواهند بود که ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ، بیت‌کوین ﮐﺶ، ﻻﯾﺖﮐﻮﯾﻦ، اﺗﺮﯾﻮم را در ازای ارائه خدمات یا فروش محصولات، دریافت کنند.
عملکرد این دستگاه شبیه به POSهای رایج بوده و این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد که علاوه بر پول رایج کشورها، با استفاده از ارزهـای دیـجـیتال، اقـدام بـه خریـد کنـند.

کاربران می‌توانند با ثبت تراکنش‌های ارز دیجیتالی در فروشگاه‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و شرکت‌هـای خـدمـاتی خرید خود را با استـفـاده از QR Code و کیف پول ارز دیـجـیـتـالی انـجـام دهـنـد.

ویژگی‌های CITEX POS

با توجه به احساس نیاز کشور به‌وجود دستگاهی برای پشتیبانی از ارزهای دیجیتال، برای قرارگیری در فروشگاه‌ها، سیتکس پس از رونمایی موفق از خودپرداز ارز دیجیتالی خود با نام “CITEX BTM”، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺧﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ دستگاه Point On Sale) POS) ارز دیجیتال ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان نمود.تیم فنی سیتکس در فاز اول توسعه این محصول، تمرکز خود را بر صنعت گردشگری معطوف داشت و پس از اجرایی شدن فاز مذکور، به گسترش آن در سایر صنایع پرداخت.با استفاده از POS سیتکس، پذیرندگان و صاحبان کسب‌وکار قادر خواهند بود که ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ، بیت‌کوین ﮐﺶ، ﻻﯾﺖﮐﻮﯾﻦ، اﺗﺮﯾﻮم را در ازای ارائه خدمات یا فروش محصولات، دریافت کنند.
عملکرد این دستگاه شبیه به POSهای رایج بوده و این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد که علاوه بر پول رایج کشورها، با استفاده از ارزهـای دیـجـیتال، اقـدام بـه خریـد کنـند.
کاربران می‌توانند با ثبت تراکنش‌های ارز دیجیتالی در فروشگاه‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و شرکت‌هـای خـدمـاتی خرید خود را با استـفـاده از QR Code و کیف پول ارز دیـجـیـتـالی انـجـام دهـنـد.

آموزش کار با دستگاه پوز ارزدیجیتالی سیتکس